LAG Skive-Viborg 

Søg tilskud til jeres næste projekt

Hvert år tildeler LAG Skive-Viborg støtte til projekter for ca. 2.4 mio. kr. fordelt ud på to årlige ansøgningsrunder.

I sidste program periode år 2015-2022 uddelte vi i alt 16.352.265 kr. til 89 lokale projekter, hvoraf ca. 60 % blev tildelt erhvervsprojekter, og 
40 % til projekter fra foreninger.

Med udgangspunkt i vores udviklingsstrategi har vi som hovedformål at støtte projekter, der understøtter udviklingen i landsbyer og landdistrikter i Skive og Viborg kommune.
Således betragtes projekter indenfor Skive, Viborg og Bjerringbro bygrænse ikke som støtteberettigede. 

Har du et projekt som falder indenfor rammerne i Landdistriktsprogrammet samt LAG Skive-Viborgs udviklingsstrategi, så kan du søge om støtte.

Læs nedenfor vigtige informationer du bør vide, inden du søger støtte til dit næste projekt.

Hvilke typer projekter støtter vi?

LAG Skive-Viborg har udvalgt 5 indsatsområder vi specielt gerne vil støtte:

Iværksætteri og videreudvikling af erhvervsliv
– Vi ønsker at støtte nye og innovative ideer og tiltag i opstart af nye virksomheder og eksisterende virksomheder.

Oplevelsesøkonomi og turisme
– Vi ønsker at øge turisme i området, gerne gastronomioplevelser i kombination med natur og kulturoplevelser, etablering, opbygning og udvikling af outdoor koncepter og landskabet samt overnatningsfaciliteter.

Fremme samarbejde og erhvervsfællesskaber
– Vi ønsker at undersstøtte samarbejdsprojekter mellem erhvervsaktører og anderledes brug af eksiserende bygninger, ved at støtte projekter der fremmer fællesskaber.

Fremme tilgængeligheden i naturen
– Vi ønsker, at flere får adgang til naturoplevelser i området, og derfor ønsker vi at støtte projekter der forbinder stisystemer, give nye naturoplevelser, mødesteder og motionsmuligheder i naturen mm.

Styrke lokaleområdernes identitet, udvikling og bosætning
– Vi ønsker at støtte projekter der forbedrer og forskønner byrum og bygninger, udvider attraktive og specielle boformer, men også projekter der giver lokalsamfundet synlighed, selvstændighed og udvikling f.eks. via markedsføring af byerne, deres aktiviteter og unikke egenskaber, samarbejde og fællesskaber.

Fælles for de 5 indsatsområder er, at vi prioritere projekter, hvor der er en grad af nytænkning og kan tilføje virksomheden eller området nyt.

Hvad og hvor meget kan vi støtte?

Du kan som udgangspunkt søge støtte til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre dit projekt. Det kan f.eks. være materialer og inventar, markedsføring, udgifter til håndværkere, projektansættelser mm.

Hvis projektet er almennyttigt, kan frivilligt arbejde også tælle med i projektets samlede budget til 150 kr. pr. time.

Du kan som udgangspunkt ikke få tilskud til almindelig drift, køb af fast ejendom, engangsevents mv.

Tilskuddet fra LAG kan højest være på 50% af det samlede projektbudget.

Du skal minimum søge om et tilskud på 50.000 kr. så dit budget skal altså mindst være på 100.000 kr.

Læs mere på side 25-27 om hvilke typer at udgifter vi kan støtte, og hvilke vi ikke kan.

Projektvejledning 

Den gode ansøgning

Den gode ansøgning er kendetegnet ved en gennemarbejdet projektbeskrivelse med et klart defineret formål og en rød tråd: Hvad er jeres nuværende situation? hvad går projektet ud på? og hvad vil gennemførsel af projektet betyde for jer fremover?

Et andet vigtig element er budgettet. Det er vigtigt for projektets troværdighed og chance for succes, at der er udarbejdet til detaljeret budget, så der ikke kommer uventede overraskelser, eller poster der ikke er støtteberettiget fordi de ikke figurer i det godkente budget.

Vær konkret og præcis i din ansøgning, særlig når det kommer til effekter. Hvem og hvor mange får gavn af dit projekt?, vil det resultere i ekstra arbejdspladser?, hvis ja – så skriv hvor mange der forventes.

Ansøgningsprocedure

Det kan være kompliceret at søge støtte og gemmenføre et LAG projekt, og derfor er det en god ide at kontakte LAG koordinator inden I går i gang med at skrive ansøgning.
En tidlig kontakt kan være med til at sikre, at I ikke kommer til at lave forgæves arbejde, og at I kan få tips til at målrette jeres ansøgning til LAG.

Der er tre trin i behandling af jeres ansøgning:

1. Koordinator modtager jeres ansøgning når i indsender den via Tast Selv ansøgningssystem, og kvitterer for modtagelsen.
Koordinator foretager den første gennemgang af ansøgning og forbereder den til behandling i bestyrelsen.

2. Bestyrelsen skal behandle alle indkomne ansøgninger, og vurdere hvilke der skal indstilles til støtte. Til det bruger bestyrelsen 9 uddelingskriterier i vurdering af ansøgningerne.
Dagen efter bestyrelsesmødet ringer koordinator rundt til de enkelte ansøgere og meddeler bestyrelsens beslutning.
De projekter bestyrelsen ønsker at støtte videresendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen til endelig sagsbehandling

3. Plan- og Landdistriktsstyrelsen gennemgår ansøgningen og skal primært sikre, at projektet er veloplyst med relevante bilag, og at projekterne lever op til rammerne af LAG programmet og den tilhørende lovgivning. Når alt er oplyst og godkendt, sender styrelsen endelig tilsagn til projektholder.

Sådan prioriteres din ansøgning

Den lokale aktionsgruppe vurderer ansøgninger efter følgende 9 kriterier:

1. Projektets relevans i forhold til den lokale udviklingsstrategi og de overordnede mål og indsatsområder.

2. Projektbeskrivelse og helhedsindtrykket af projektet.

3. Er projektet fuldt oplyst mht. relevante tilbud, tilladelser, forretningsplan, budget mm.?

4. Projektansøgers kapacitet (evne til at gennemføre projektet) og økonomisk ansvarlighed)

5. Lokal forankring i lokalsamfundet ved brug af lokale ressourcer og netværk, og skaber projektet nye netværk i lokalsamfundet eller nye formelle samarbejde?

6. Nyhedsværdi og innovation. Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på en nye måder? Tilfører projektet nyskabende elementer som f.eks. nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud mm. til vores område?

7. Projektets levedygtighed. Er projektet levedygtigt efter projektperiodens afslutning, og kan det opretholdes i de krævende 3 eller 5 år efter udbetaling?

8. Gør støttemidlerne en forskel (kritisk kapital)?. Vil projektet blive til noget uden støtte? Realiseres projektet hurtigere med støttemidler fra LAG, eller bliver projeket bedre/større?

9. Projektets effekter. Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?

Indsend ansøgning

Ansøgningen skal udfyldes online via “Tast Selv” ansøgningsportal. For at kunne oprette ansøgning skal man bruge et CVR nummer og et MitID medarbejdersignatur.
Man kan gå til og fra ansøgningen, så alt behøver ikke at skulle udfyldes på én gang, men husk at trykke “gem” jævnlig, da ansøgningsportalen ikke gemmer automatisk. Ved valg af LAG i selve ansøgningen, brug LAG Skive-Viborg CVR nr.: 43545817.
Se evt. de spørgsmål man skal svare på i eksemplet nedenfor.

Husk at ansøgningen skal indsendes inden ansøgningsfristen. 
Tjek gerne videoguides og brugervejledning for svar på evt. spørgsmål til ansøgningsportalen. 

Skip to content