Info til ansøger

Info til projektansøgere og tilskudsmodtagere

Her på side finder du information både til dig som overvejer at søge støtte og dig som allerede har modtaget tilskud.


Vi anbefaler altid at du indhenter to direkte sammenlignelige tilbud, overslag eller priser fundet på internettet ved udgifter på 50.000 kr. ekskl. moms og derover. Godkendes dit projektet af LAG-bestyrelsen, skal disse tilbud foreligge inden LAG-koordinatoren sender den endelige ansøgning til legalitetskontrol i Erhvervsstyrelsen.


OBS! Husk at der gælder særlige regler hvis dit projekt har bygge- og anlægsudgifter for mere end 300.000 kr. ex. moms.

Før du søger

Før du går i gang med at søge penge, anbefales det meget kraftigt at sætte sig ind i de krav, du vil blive mødt med undervejs. I den korte vejledning gives en introduktion til det at have et LAG/FLAG projekt, og hvad man især skal være opmærksom på.


Kort vejledning


Når du har besluttet at ville søge om midler fra den lokale aktionsgruppe, er det et must at læse hele den "lange" vejledning. Det er vigtigt at du overholder en hel del krav både før, under og efter projektet. Det har stor betydning for, om du kan få hele dit tilsagnsbeløb udbetalt i sidste ende.


Lang vejledning

 

Erhvervstyrelsen  har udarbejdet nogle tjeklister, som med fordel kan anvendes til at sikre, at du afleverer det ønskede materiale til din LAG/FLAG eller til Erhvervsstyrelsen.


Tips og tjeklister


Søger du støtte til et almennyttigt projekt? Se her om dit projekt opfylder kriterierne for at du kan søge om tilskud.


Præcisering vedrørende almennyttig projekter


Søger du som kommune eller selvejende institution? Så læs mere her.


Præcisering vedrørende offentlige og selvejende institutionerBygge og anlæg

Der gælder særlige regler for indhentning af tilbud ved bygge- og anlægsprojekter som har udgifter for mere end 300.000 kr. ex. moms. Det er derfor vigtigt at du sætter dig grundigt ind i følgende dokumenter.


Er du i tvivl om dit projekt er et bygge- og anlægsprojekt? Så se mere her. 


EUs udbudsdirektiv - bygge og anlæg


Beregning af sanktioner for manglende overholdelse af tilbudsloven


Orientering om håndtering og konsekvenserl


Anvendelsen af vekselkurser ved køb i udlandet


Anvendelser af vekselkurserSe hele udviklingsstrategien via nedenstående links.

Godkendt udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg

Bilag 1 - Driftsbudget LAG Skive - Viborg

Bilag 2 - tidsplanSkemaer og skabeloner

Ved ansøgningstidspunktet skal du dokumentere rimelige priser for udgifter på over 50.000 kr. ex moms. Her findes et skema, hvor du kan skrive dine modtagne tilbud ind. Tilsagnet vil blive baseret på det billigste tilbud.


Oversigt over tilbud


Overholdelse af tilbudsloven

Når der er tale om bygge- og anlægsudgifter på mere end 300.000 kr. ex. moms skal tilbudsloven overholdes. Vi har udarbejdet et par dokumenter, som kan være en støtte til at gøre det rigtigt.


Her findes en skabelon, som du kan anvende til at bede om underhåndsbud, når der er tale om en bygge- og anlægsudgift på mere end 300.000 kr. ex. moms.


Skabelon underhåndsbud


Skiltning, design og logoer

Reglerne for skiltning ved projekter fremgår af Vejledningen til projekter med LAG tilskud.


Herunder finder du designmanualen, samt relevante logoer og skabeloner til brug på hjemmesider, publikationer, annoncer, oplysningskilte og lignende. Den gælder for LAG projekter.


Designmanual

Logoer og skabeloner

Oplysningsskilt (A3)


På hjemmesider og andet elektronisk materiale skal der på LAG projekter desuden være et link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Indsæt nedenstående link, så man kan klikke på det og komme videre:


http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm


De minimis-støtte

Hvis projektet kan anses som konkurrenceforvridende, gælder EU’s de minimis-regel, hvilket betyder, at det samlede de minimis-tilskud fra EU ikke må overstige 200.000 EURO over en periode på tre regnskabsår, inklusiv det år hvor ansøgeren har modtaget tilsagnet. Det gælder for virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke er beskæftiget med primær jordbrugsproduktion.


Det er ikke lovligt at modtage tilskud på mere end det tilladte maksimum, og en overskridelse vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af tilskuddet, der overstiger beløbsgrænsen. Ansøger har derfor pligt til at oplyse Erhvervsstyrelsen, hvis ansøger har modtaget anden de minimis-støtte.


Hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte, skal du senest sammen med ansøgningen om udbetaling udfylde og indsende nedenstående erklæring:


Erklæring om de minimis-støtte


Timesedler

Brug følgende skemaer, hvis der er behov for det i dit projekt.


Timeseddel til brug ved frivilligt arbejde


Brugt udstyr